Nyheter

Monitoring Report 2020

Monitoring report 2020 ser nærmere på Kreativt Europas tildelinger og effekten av disse. Rapporten gir også et innblikk i ekstraordinære tiltak og politiske initiativer som ble iverksatt av Kreativt Europa da Covid-19 rammet den audiovisuelle bransjen.

6. oktober 2021
Skjermbilde

Monitoring Report er Kreativt Europas rapportering på programmets virke, en årlig rapport som skal se nærmere på tildelinger og effekten av gjennomførte prosjekter og tiltak.

2020 – et år preget av Covid-19
Monitoring Report for 2020 gir en oversikt over hvilke ekstraordinære tiltak og politiske initiativer Kreativt Europa iverksatte da Covid-19 rammet den audiovisuelle bransjen. Det ble gjennomført en rekke koordineringsmøter på høyt nivå mellom medlemslandene, for å utveksle informasjon om hvilke tiltak hvert enkelt land iverksatte og for å diskutere hva Kreativt Europe-programmet kunne bidra med på et europeisk nivå. For å imøtekomme de kreative sektorenes sterkt endrede behov, ble flere tiltak iverksatt:

  • Tilskuddmottakere skulle møtes med størst mulig grad av fleksibilitet i gjennomføring av MEDIA-støttede prosjekter.
  • Flere søknadsfrister ble utsatt slik at tilskuddsmottakere kunne områ seg i en tid da mange land var stengt ned.
  • Det ble gjort endringer i Automatisk distribusjonstilskudd, hvor det ble innført økte satser og endrede utbetalingsrutiner for å imøtekomme sektorens behov for pengeflyt.
  • Nettverket Europa Cinemas mottok €5 millioner i ekstraordinære midler til tiltak i regi av sine medlemskinoer.

2020 var også året hvor Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen kom til en politisk enighet om det nye 7årsprogrammet for Kreativt Europa.

Creatives Unite
Som en respons på Covid-19 etablerte Kreativt Europa plattformen Creatives Unite, en digital ressursbank for de kreative sektorene i Europa. Creatives Unite ble en plattform for å dele webinarer, arrangementer og nye former for digital kunst- og kulturformidling, statistikk, nyheter og annen informasjon om kultursektorens håndtering av Covid-19

Creativesunite 1200x675

Høy kvalitet og nyskapende innhold
MEDIA-programmet gir tilskudd til utvikling av audiovisuelle produksjoner av ulike formater; kortfilm, dokumentar, film, serier og spill. I 2020 gikk 30 % av MEDIAs budsjett til utvikling av audiovisuelt innhold og det ble gitt tilskudd til hele 409 prosjekter. Av prosjektene som mottok tilskudd var hele 88 % co-produksjoner. Dette er hele 5 % mer enn i 2019. I ordningen Utviklingstilskudd til enkeltprosjekt har det lenge vært et svært trangt nåløya å komme igjennom, og i 2020 var suksessraten på 18%. For TV-prosjekter har det også vært utfordrende å nå opp i konkurransen, der var suksessraten i 2020 på 35 %.

En undersøkelse fra 2019 viste at Kreativt Europas utviklingstilskudd på € 125 millioner utløste hele € 528 millioner hos andre finansieringskilder. I 2020 viste en ny retrospektiv undersøkelse blant tidligere tilskuddsmottakere at 87 % av respondentene rapporterte om økt konkurranseevne og forbedret markedsposisjon, mens 28 % opplyste at MEDIA-tilskuddet bidro til nye partnere og samarbeid.

Økt sirkulasjon og økt samarbeid
Et uttalt mål for Kreativt Europa er at europeiske filmer skal reise mer på tvers av landegrensene. Tilskudd til distribusjon av europeisk film på kino er et viktig tiltak for å nå dette målet og i 2020 utgjorde dette hele 29% av budsjettet. 241 europeiske distributører mottok tilskudd under Automatisk distribusjonstilskudd, sammen med 33 salgsagenter. Under Selektiv tilskuddsordning ble 22 europeiske filmer utvalgt (deriblant den norske filmen Håp), og distributører og salgsagenter til disse filmene mottok tilskudd til felles distribusjon- og lanseringsstrategier.

Synliggjøring og promotering av europeiske verk
I et marked som preges av store globale aktører er markedsføring, omdømmebygging og promotering viktige verktøy for at europeiske filmer, serier og spill skal nå ut til publikum. MEDIA gir tilskudd til filmfestivaler, til kinoer (gjennom nettverket Europa Cinemas), til promotering av europeiske verk på strømmetjenester, samt til publikumsutvikling og tiltak mot barn og unge. I 2020 gikk 33% av budsjettet til tiltak innenfor disse områdene.

Kompetanse- og talentutvikling
I 2020 ble 6% av Kreativt Europas budsjett dedikert til kurs, kompetanseheving og talentutvikling. De 47 kursarrangørene som mottok tilskudd tilbyr samlet sett et bredt spekter av kompetanseheving til alle deler av den audiovisuelle bransjen: fra manusutvikling og produksjon, til distribusjon, salg og markedsføring, jus, ledelse, co-produksjon, publikumsutvikling og forretningsutvikling. MEDIA-støttede kurs hadde totalt 2445 deltakere i 2020.

Kjønnsbalanse, inkludering og diversitet
MEDIA har gjennom flere år innhentet data og statistikk om kjønnsbalansen blant søkerne og i programmets tildelinger. I 2020 var 33 % av de innkomne søknadene fra kvinner (oppført som legal representatives), mens 34,2 % av tildelingene gikk til kvinner. Dette viser at MEDIA-programmet i sine tildelinger ligger over bransjen generelt, og at det ikke foregår diskriminering i søknadsbehandlingen. Men kvinneandelen i innkomne søknader er fortsatt for lav og det må arbeides aktivt med få kvinner i posisjon til å søke tilskudd. Statistikken viser også at det er stor variasjon i kvinneandelen i de ulike tilskuddsordningene. Det er også verdt å nevne at kvinneandelen på MEDIA-støttede kurs er 55 %.

Skjermbilde

I løpet av 2020 ble det arbeidet med en langvarig strategi for diversitet og kjønnsbalanse i det nye 7års-programmet, Creative Europe 2021-2027, hvor dette er et sentralt satsingsområde.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!