Nyheter

Monitoring report 2018

Monitoring report gir en oppsummering av hva Kreativt Europa oppnådde i 2018: fjorårets tildelinger og effekten av disse, samt prioriteringer og satsingsområder for neste programperiode.

22. august 2019
Transilvania opener
Transilvania Internasjonale Film Festival mottar tilskudd fra MEDIA.

Kreativt Europa har en viktig rolle i å støtte opp om de føringer og politiske beslutninger som fattes i Agenda for Culture i EU-kommisjonen. Kreativt Europa skal gjennom sitt program og sine tilskuddsordninger bidra til å styrke de kulturelle og audiovisuelle sektorene, bidra til å øke sirkulasjon av kunstneriske verk på tvers av landegrensene, bidra til talentutvikling, nettverksbygging og kompetanseutvikling, samt arbeide for en bedre kjønnsbalanse i de kulturelle og audiovisuelle sektorene i Europa.

Kreativt Europa har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. For 2018 var budsjettet på € 178 millioner, med en utnyttelsesgrad på 100%. MEDIA-budsjettets store poster er i hovedsak til utvikling og produksjon, salg og distribusjon, samt promotering av europeiske filmer og audiovisuelle verk.

Media budget per scheme 2018

Kreativt Europas budsjetter er små sammenlignet med kultur og audiovisuell sektors størrelse. Det blir derfor viktig å prioritere de satsingsområdene hvor man mener midlene kan ha størst effekt. Det er mange og sterke aktører som søker tilskudd, noe som i enkelte tilskuddsordninger gir en så lav suksessrate som ned mot 19% (Utviklingstilskudd, enkeltprosjekt).

Nøkkeltall for 2018

  • Kreativt Europa MEDIA ga tilskudd til 2195 prosjekter, som til sammen nådde ut til 122 millioner publikummere.
  • Det ble gitt utviklingstilskudd på over 17 millioner euro til 413 produksjoner, som tilsvarer ca 25% av den europeiske filmproduksjonen.
  • Undersøkelser gjort av MEDIA viser at utviklingstilskudd på € 110 millioner utløste hele €340 millioner hos andre finansieringskilder.
  • Det ble gitt over 13 millioner euro i produksjonstilskudd til 42 TV-prosjekter (serier og dokumentarer).
  • 98% av tilskuddsmottakerne meldte at MEDIA-støtten bidro til økt konkurranseevne og en styrket posisjon i markedet.
  • 34 MEDIA-støttede filmer vant 61 betydningsfulle internasjonale priser.
  • 54 MEDIA-støttede kurs og workshops fant sted i 16 land, med totalt 2839 deltakere.
  • Det ble gitt 3,4 millioner euro i tilskudd til 72 filmfestivaler, som samlet har et publikumstall på 4 millioner.
  • Nettverket Europan Cinemas solgte over 39 millioner billetter til europeiske filmer.

Rapporten peker på at representativitet i den audiovisuelle bransjen er en utfordring, og bare 20% av europeiske filmer regisseres av kvinner. Av de MEDIA-støttede prosjektene er prosentandelen noe høyere, med 29% kvinnelige søkere og 71% mannlige søkere. Det er da gledelig å se at andelen profesjonelle som deltar på MEDIA-støttede kurs og workshops er 50/50. Kjønnsbalanse er et viktig satsingsområde for Kreativt Europa i årene som kommer, og i Kreativt Europas program fra 2021-2027 vil det bli laget strategier og konkrete tiltak for videre arbeid med å bedre kjønnsbalanse og representativitet i den europeiske filmindustrien.

Kreativt Europa er opptatt av dialog og innspill fra bransjen. Gjennom nettverksmøter, høringer og konferanser som blant annet European Film Forum, henter kommisjonen inn viktige innspill til den videre utvikling av programmet. I 2018 ble det gjennomført 8 European Film Forum knyttet til filmfestivalene i Europa (Berlin, Cannes, Annecy, Venezia, San Sebastian m.fl).

Les hele Monitoring Report 2018
Les om de norske tildelingene i 2018.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!