Tilskuddsordninger

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Søknadsfrist 17/11/21

Publisert 9. juni 2021

Utlysning i F&TP
Call for proposals

Formålet med støtteordningen er å styrke samarbeid mellom europeiske produksjonsselskaper i utviklingsfasen av et prosjekt, øke kvaliteten i prosjektet og bidra til at flere prosjekter når sitt fulle internasjonale potensiale.

Søknadsfrist

17/11/2021 kl 17

Hvem kan søke?

Et konsortium bestående av minimum to uavhengige europeiske produksjonsselskaper som utvikler audiovisuelle verk; fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av de andre partnerne (co-beneficiary). Med søknaden må det vedlegges signert kontrakt for co-utvikling som viser fordeling av det kreative utviklingsarbeidet mellom partene.

Selskapet som er prosjektleder må vise til dokumentert erfaring; at man i perioden 01/01/2014 og fram til søknadsdato har vært hovedprodusent av et verk som har blitt kommersielt distribuert (kino, TV-kanaler eller plattform) i tre land utenfor Norge. Festivalvisning regnes ikke som kommersiell distribusjon.

Søker må også dokumentere at:
Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale innenfor følgende formater:

  • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
  • Fiksjon/ dramaproduksjon (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.

For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Prosjektet må være et reelt kreativt samarbeid i utviklingsfasen mellom minimum to uavhengige produksjonsselskaper som kommer fra land som deltar i MEDIA-programmet. Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 10 måneder etter søknadsfristen. Prosjektet bør fokusere på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier, samt inneha en strategi for grønn filmproduksjon og en strategi for kjønnsbalanse, mangfold og representativitet.

Hvor mye kan det søkes om i utviklingstilskudd?

Maximum € 60 000 (deles mellom project leader og partnere) som kan dekke inntil 50% av de gyldige kostnadene. Unntak for TV-serier med et produksjonsbudsjett på over € 20 millioner hvor man kan motta maximum € 100 000.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til utviklingsfasen av prosjektet. Dette kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, researchaktiviteter, utstyr, teaser, forsikring mm. Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt eller dato for kunngjøring av tildeling. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Relevans: at prosjektet svarer på utlysningens mål om et reelt samarbeid mellom små og store land, mellom ulike markeder med språklig diversitet, samt at prosjektet har strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 40 poeng
  • Kvalitet i prosjektets innhold og sammensetning, det kreative teamet og potensialet for europeisk publikumsoppnåelse – inntil 20 poeng
  • Prosjektets europeiske og internasjonale distribusjons- og markedsstrategi – inntil 15 poeng
  • Prosjektledelse, finansieringsplan, utviklingsplan og potensialet for gjennomføring av prosjektet – inntil 25 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for utlysningen er på € 5 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!