Tilskuddsordninger

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Formålet med støtteordningen er å styrke samarbeid og co-produksjon mellom europeiske produksjonselskaper, bidra til utvikling av nye audiovisuelle verk av høy kvalitet, samt støtte opp om prosjekter med potensiale til å nå bredt ut til et europeisk og internasjonalt publikum.

Søknadsfrist

26/04/2023 kl. 17

Hvem kan søke?

Et konsortium bestående av minimum to uavhengige europeiske produksjonsselskaper som utvikler audiovisuelle verk; fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av de andre partnerne (co-beneficiary). Med søknaden må det vedlegges signert kontrakt for co-utvikling som viser fordeling av det kreative utviklingsarbeidet mellom partene.

Selskapet som er prosjektleder må vise til dokumentert erfaring; at man i perioden 01/01/2016 og fram til søknadsdato har vært hovedprodusent av et verk som har blitt kommersielt distribuert (kino, TV-kanaler eller plattform) i minst tre land utenfor Norge. Festivalvisning regnes ikke som kommersiell distribusjon.

Søker må også dokumentere at:

  • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent i finansieringsplanen hvis co-produksjon eller delegate produsent), eller:
  • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale innenfor følgende formater:

  • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
  • Fiksjon/ dramaproduksjon (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.

For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Prosjektet må være et reelt kreativt samarbeid i utviklingsfasen mellom minimum to uavhengige produksjonsselskaper som kommer fra land som deltar i MEDIA-programmet. Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 10 måneder etter søknadsfristen. Prosjektet bør fokusere på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier, samt inneha en strategi for grønn filmproduksjon og en strategi for kjønnsbalanse, mangfold og representativitet.

Hvor mye kan det søkes om i utviklingstilskudd?

Maximum € 60 000 per partner, som kan dekke inntil 70% av estimert budsjett. Unntak for TV-serier med et estimert produksjonsbudsjett på over € 20 millioner hvor man kan motta maximum € 100 000 per partner.

Gjennomføring og varighet:

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant agreement (mal for Grant Agreement finner du her). Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato. Prosjektets varighet er vanligvis 30 måneder.

Søknaden skal bestå av såkalte Work Packages (arbeidspakker) med tydelige leveranser (Deliverables), se side 19-20 i retningslinjene. Søker rapporterer senere på disse målene underveis i prosjektet gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Relevans – at prosjektet svarer på utlysningens mål om et reelt samarbeid mellom små og store land, mellom ulike markeder med språklig diversitet, samt at prosjektet har strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 40 poeng
  • Kvalitet – i prosjektets innhold og sammensetning, det kreative teamet og potensialet for europeisk publikumsoppnåelse – inntil 20 poeng
  • Prosjektets europeiske og internasjonale distribusjons- og markedsstrategi – inntil 15 poeng
  • Prosjektledelse, finansieringsplan, utviklingsplan og potensialet for gjennomføring av prosjektet – inntil 25 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for utlysningen er på € 6 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!