Tilskuddsordninger

Marked og nettverksbygging

Støtte til fysiske og digitale markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Søknadsfrist 28/06/22

Publisert 22. februar 2022

Utlysning F&TP
Call for proposal

Formålet med ordningen er å støtte opp om aktiviteter og initiativer (fysiske og digitale) som fremmer finansiering, distribusjon og sirkulasjon av europeiske audiovisuelle verk på tvers av landegrensene, samt aktiviteter som legger til rette for co-produksjon, nettverksbygging og samarbeid mellom europeiske land.

Søknadsfrist

28/06/2022

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, foreninger, stiftelser etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Aktiviteter som stimulerer til økt samproduksjon av audiovisuelle verk; spillefilm, kortfilm, serier, dataspill og cross media-produksjoner:

1: Fysiske, digitale eller hybride markeder for den europeiske audiovisuelle bransjen (aktiviteter som tilrettelegger for samproduksjon, finansiering eller salg av audiovisuelle verk).
2: Felles markedsaktiviteter i regi av europeiske bransjeorganisasjoner for økt distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrenser, og nettverksaktiviteter mellom bransjefolk (minst europeiske 15 land må være med).

Ordningen retter seg spesielt mot tiltak som fokuserer på ny teknologi, nye forretningsmodeller og som gjennomføres på en miljøvennlig måte. Det er et spesifikt mål å øke deltakelsen fra profesjonelle som kommer fra lavkapasitetsland (LLC Group B).

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskudd er budsjettbasert og kan ikke overstige 60% av de totale kostnadene for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene).

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement. Varigheten for prosjektet er normalt 12 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

Relevans, innovasjon og europeisk dimensjon, samt strategier for kjønnsbalanse/ diversitet og miljø – 40 poeng
Kvalitet i innhold og aktiviteter– 30 poeng
Forventede resultater og effekt av aktiviteten – 20 poeng
Prosjektledelse, team og partnerskap – 10 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til markedsaktiviteter er € 13 000 000.
.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!