Tilskuddsordninger

Nettverk av europeiske festivaler

Flere festivaler som viser europeisk film/audiovisuelle verk kan gå sammen og søke om tilskudd til koordinerte/felles aktiviteter, som felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse/erfaringsutveksling og tilskudd til festivaler.

Søknadsfrist 11.04.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Presentasjon av ordningen (EACEA 05.12.23)

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativer som øker sirkulasjonen av og skaper interesse for europeisk film/audiovisuelle verk både på kino og på digitale flater, gjerne via innovative forretningsmodeller. Samt, aktiviteter som promoterer et mangfold av europeiske filmer og skaper engasjement og utvikling blant publikum i alle aldre, men spesielt den yngre målgruppen.

Søknadsfrist

11.04.2024 kl. 17.00

Hvem kan søke?

Europeiske enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, foreninger, institusjoner etc) som arrangerer film/audiovisuelle festivaler i Europa. Arrangøren må være etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet. Et festivalnettverk må bestå av en koordinator pluss minst 3 medlemsorganisasjoner. 50% av programmeringen til festivalene i nettverket må være ikke-nasjonale europeiske filmer, fra minst 15 forskjellige land som deltar i MEDIA-programmet, inkludert lavkapaistetsland. Maks 20% av festivalene i nettverket kan komme fra samme land.

Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

  • Koordinerte/felles aktiviteter med sikte på økt publikumsutvikling og interesse for europeiske filmer og audiovisuelle verk
  • Koordinering av nettverkets medlemmer og aktiviteter knyttet til strukturell bærekraftig utvikling (f.eks. fellesarrangementer, deling av kunnskap og informasjon, kommunikasjon mellom medlemmene)
  • Koordinerte/felles aktiviteter som fremmer bærekraftig og miljøansvarlig praksis
  • Støtte til audiovisuelle festivaler i MEDIA-land (gjennom støtte til tredjepart)

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskuddet er budsjettbasert. MEDIA-tilskuddet kan dekke inntil 90% av prosjektets gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr, stipend og priser mm. (se spesifisering i retningslinjene).

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement. Varigheten for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/aktiviteter organisert i ulike arbeidspakker (Work Packages) definert i retningslinjene, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Prosjektets relevans og europeiske dimensjon, samt strategier for miljø og kjønnsbalanse/ mangfold – inntil 30 poeng
  • Prosjektets kvalitet i innhold, metode, aktiviteter, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet – inntil 40 poeng
  • Prosjektledelse, partnerskap og ansvarsfordeling – inntil 10 poeng
  • Prosjektets effekt, plan for deling av kunnskap og resultater – inntil 20 poeng

Hva er totalbudsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjett for tilskudd til nettverk av festivaler er € 5 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!