Tilskuddsordninger

Tilskudd til kursarrangører

Støtte til aktører som tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Publisert oktober 2018

Utlysning

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er etablert og basert i et europeisk land som kan vise til dokumentert erfaring/ekspertise innenfor sitt felt.

Det er for 2018-2020 inngått en treårig rammeavtale med de som mottok tilskudd til kurs ved utlysningen EACEA 09/2018 . Det er derfor kun disse tilskuddsmottakerne som kan søke kurstilskudd i 2019 og 2020.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 1. Europeiske kurs med målsetning om å heve kunnskap og kompetansenivået i den europeiske audiovisuelle bransjen.
 2. Internasjonale kurs med målsetning om å bygge opp den europeiske audiovisuelle bransjens ekspertise, kunnskap og kapasitet for å samarbeide og delta i internasjonale nettverk og på det internasjonale markedet.
 3. Regionale/nasjonale kurs med målsetning om å styrke produksjonskapasiteten i definerte lavproduksjonsland* (low capacity production countries).

*Lavproduksjonsland: Norge, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Makedonia, Serbia, Georgia, Moldova, Ukraina, Tunisia.

På europeiske og internasjonale kurs må majoriteten av deltakerne komme fra andre land enn kursarrangøren.

Fokusområder for tilskudd i 2018 er:

 • Legge til rette for læring, kunnskap- og erfaringsoverføring fra eksperter til resten av den profesjonelle bransjen, særlig fokus på animasjon.
 • Kompetanse om og tilgang til europeisk og internasjonalt marked, utvikling av nye forretningsmodeller og styrking av internasjonalt samarbeid.
 • Samhandling mellom ulike aktører på tvers av landegrensene, for å styrke erfaringsutveksling, mentorordninger og nettverksbygging, med særlig fokus på lavproduksjonsland.

Det legges særlig vekt på mulighetene innen digital teknologi, nye plattformer og formater, publikumsutvikling og nye forretningsmodeller.

Vurderinger av søknadene vil gjøres etter disse kriterier:

 • Prosjektets relevans i forhold til tilskuddsordningens målsetninger.
 • Prosjektets relevans i forhold til bransjens behov.
 • Kvaliteten på innholdet og aktivitetene.
 • Behandlingen av prosjektets resultater/betydning.
 • Prosjektets rekkevidde og bærekraft.
 • Prosjektteam og valg av relevante lærekrefter og eksperter.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddene fra Kreativt Europa er budsjettbaserte. Det inngås en Grant agreement for første år, og en treårig rammeavtale (Framework Partnership).

*For europeiske kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 60% av totalbudsjettet for prosjektet.
*For internasjonale og regionale kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av totalbudsjettet for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av kurset/aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene s 17). Kostnader må påløpe mellom dato for signert kontrakt og innen 31/08/19. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er høyst nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato. I de tilfeller gjelder en kostnadsperiode på 12 måneder.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til kurs for 2018 er € 7,5 millioner.
Kreativt Europa anslår at de vil støtte ca 55 prosjekter. Opp til 10% av budsjettet er øremerket kurs som styrker profesjonelle fra lavproduksjonsland.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!