Tilskuddsordninger

Talent og kompetanse

Støtte til arrangører som tilbyr kurs, mentorvirksomhet og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Søknadsfrist 04/05/22

Publisert 10. februar 2022

Utlysning i F&TP
Call for proposals

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til kompetanseheving i audiovisuell sektor, stimulere til innovasjon, nytenkning og økt samarbeid på tvers av landegrensene, samt bidra til utviklingen av nye europeiske talenter.

Søknadsfrist

04/05/2022 kl 17

Hvem kan søke?

Organisasjoner og aktører som kan vise til dokumentert erfaring/ekspertise innenfor sitt felt.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 • Kurs med målsetning om å gi ny kunnskap og økt kompetanse til alle deler av den audiovisuelle næringskjeden, med en særlig vekt på digital kompetanse.
 • Kurs med fokus på utvikling av nye forretningsmodeller og internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling mellom aktører i bransjen.
 • Kurs og aktiviteter som sørger for at aktører fra ulike land og markeder møtes for erfaringsutveksling og mentorvirksomhet, med mål om å styrke produksjonskapsiteten i definerte lavproduksjonsland
 • Kurs med fokus på forretningsstrategier innenfor grønn filmproduksjon og bærekraftig virksomhetstyring, samt kurs i forretningsutvikling for å skape en inkluderende og mangfoldig audiovisuell bransje.
 • Kurs som retter seg mot nye talenter og nyetablerte selskaper i audiovisuell sektor.

Det legges særlig vekt på bruk av digital teknologi, entrepenør- og gründervirksomhet, bærekraftige forretningsmodeller, internasjonalisering og marked, publikumsutvikling, filmarv og filmhistorie, miljø og grønn filmproduksjon. Det vil bli lagt vekt på at prosjektene sikrer god representativitet i form av kjønnsbalanse, inkludering og diversitet hos deltakere.

På europeiske og internasjonale kurs må majoriteten av deltakerne komme fra andre land enn kursarrangøren.

Vurderinger av søknadene vil gjøres etter disse kriterier:

 • Prosjektets relevans i forhold til tilskuddsordningens målsetninger og bransjens behov.
 • Prosjektets relevans i forhold til mål om miljøstrategi og strategi for inkludering, representativitet og mangfold.
 • Kvaliteten på innhold, metode, bruk av digitale løsninger, nyskapende aktiviteter, samt kostadseffektivitet.
 • Behandlingen av prosjektets resultater/betydning.
 • Prosjektets rekkevidde, effekt og bærekraft.
 • Prosjektledelse, team og valg av relevante lærekrefter og eksperter.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet fra Kreativt Europa er budsjettbasert. Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av totalbudsjettet for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av kurset/aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til kursarrangører for 2022 er € 20 366 966

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!