Tilskuddsordninger

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Tilskudd til selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk.

Søknadsfrist 07/04/22

Publisert 7. februar 2022

Utlysning i F&TP
Call for propsals

Formålet med tilskuddsordningen er øke konkurranseevnen til europeiske selskaper som ved bruk av ny teknologi eller nye forretnignsmodeller bidrar til økt synlighet og tilgjengelighet for europeiske filmer og audiovisuelle verk. Tilskuddsordningen skal også støtte opp om initiativer som gjennom bruk av ny teknologi fører til en mer miljøvennlig og bærekraftig bransje.

Søknadsfrist

07/04/2022 KL 17

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Det kan gis støtte til ulike typer prosjekter innen ny teknologi, digital utvikling eller nye forretningsmodeller:

  • Utvikling av digitale verktøy som øker tilgjengeligheten og/eller anbefaler europeiske verk til et europeisk publikum på tvers av landegrensene.
  • Forretningsmodeller og verktøy som fører til effektivisering og mer transparens i markedet, eksempelvis systemer for rettigheter, datainnhenting, dataanalyse etc.
  • Forretningsmodeller som skaper økt synergi mellom ulike aktører i distribusjonsleddet (festiver, kinoer, strømmetjenester og andre formidlingsaktører).
  • Forretningsmodeller og verktøy som gjennom ny teknologi skaper nye muligheter innen produksjon, finansiering, lansering eller distribusjon (AI, big data, blockchain etv).
  • Forretningsmodeller og verktøy som hjelper den audiovisuele industrien å bli grønnere og mer bærekraftig.

Transparens, synlighet og åpenhet om resultatene er et viktig element i dette tiltaket.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm.
h3. Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement, men normalt er startdato ved signering av kontrakt. Man søke om å få godkjent kostnader fra og med søknadsdato.
Varighet for prosjektet er normalt 36 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages per år, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 7 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!