Tilskuddsordninger

Nettverk for strømmetjenester

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

Søknadsfrist 09.04.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer

Formålet med ordningen er bidra til utveksling og samarbeid mellom strømmetjenestene, bygge tjenestenes konkurranseevne i markedet, samt øke synligheten og promoteringen av europeiske verk for det europeiske publikummet.

Hvem kan søke?

Et konsortium bestående av minimum 2 strømmetjenester/VOD-platformer som er basert i minst 2 land som deltar i MEDIA-programmet – eller alternativt én strømmetjeneste/VOD-platform som tilbyr sin tjeneste i minimum 2 land som deltar i MEDIA-programmet. Strømmetjenester som er knyttet til TV-kanaler og internettleverandører kan også søke.

En strømmetjeneste/VOD-platform er her definert som:

 • en audiovisuell medietjeneste for visning av programmer som brukeren kan benytte når brukeren selv ønsker det
 • medietjenesten har en katalogen med programmer som er utvalgt av medietjenesteleverandøren
 • medietjenesten har en klar merkevareidentitet
 • søkeren har det redaksjonelle ansvaret for medietjenesten

Strømmetjenestene må kvalifisere i henhold til følgende krav:

 • Inneholde til sammen minimum 500 verk
 • 30% av innholdet må være fra land som deltar i MEDIA-programmet
 • I porteføljen må minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet være inkludert og minst 5 ulike offisielle europeiske språk fra disse landene må være representert
 • 30% av de europeiske verkene i katalogen må være produsert av en produsent/produsenter etablert i land som deltar i MEDIA-programmet
 • den europeiske dimensjonen må være oppfylt fra starten og under hele prosjektets varighet

Hva slags prosjekter kan få støtte?

 • Prosjekter knyttet til markedsføringsaktiviteter som fremmer europeisk innhold på tvers av landegrensene.
 • Nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske audiovisuelle verk for å nå ut til nye publikumsgrupper.
 • Samarbeid rundt nye forretningsmodeller og -verktøy som bidrar til at europeiske audiovisuelle verk når bredt ut, gjerne gjennom ny teknologi og felles løsninger som kan skape kostnadseffektivitet og økt konkurranseevne hos selskapene.
 • Transparens og åpenhet om resultater og seertall er et viktig element i dette tiltaket.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60% av av totalbudsjettet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm. (se spesifisering i retningslinjene).

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement. Varigheten for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/aktiviteter organisert i ulike arbeidspakker (Work Packages) definert i retningslinjene, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Prosjektets relevans og europeiske dimensjon, samt strategier for miljø og kjønnsbalanse/ mangfold – inntil 40 poeng
 • Prosjektets kvalitet i innhold, metode, aktiviteter, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet – inntil 35 poeng
 • Prosjektledelse, partnerskap og ansvarsfordeling – inntil 10 poeng
 • Prosjektets effekt, plan for deling av kunnskap og resultater – inntil 15 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for ordningen er: € 10 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!