Tilskuddsordninger

Nettverk for strømmetjenester

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

Søknadsfrist 02/06/22

Publisert 1. mars 2022

Utlysning i F&TP
Call document

Formålet med ordningen er bidra til utveksling og samarbeid mellom strømmetjenestene, bygge tjenestenes konkurranseevne i markedet, samt øke synligheten og promoteringen av europeiske verk for det europeiske publikummet.

Hvem kan søke?

Et konsortium bestående av minimum 3 strømmetjenester/VOD-tjenester som er basert i minst 2 land som deltar i MEDIA-programmet – eller alternativt én strømmetjeneste som tilbyr sin tjeneste i minimum 2 land som deltar i MEDIA-programmet. En strømmetjeneste er her definert som et selskap som tilbyr publikum audiovisuelle verk fra en sentral server gjennom strømming eller nedlasting. Strømmetjenester som er knyttet til TV-kanaler og internettleverandører kan også søke.

Strømmetjenestene må kvalifisere i henhold til følgende krav:

 • Inneholde til sammen minimum 1000 verk
 • 30% av innholdet må være fra land som deltar i MEDIA-programmet. Filmene kvalifererer som dette ved at minimum 50% av finansieringen er fra MEDIA-land.
 • I portefølgen må minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet være representert og minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk) må være representert.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

 • Prosjekter knyttet til markedsføringsaktiviteter som fremmer europeisk innhold på tvers av landegrensene.
 • Nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske audiovisuelle verk for å nå ut til nye publikumsgrupper.
 • Samarbeid rundt nye forretningsmodeller og -verktøy som bidrar til at europeiske audiovisuelle verk når bredt ut, gjerne gjennom ny teknologi og felles løsninger som kan skape kostnadseffektivitet og økt konkurranseevne hos selskapene.
 • Transparens og åpenhet om resultater og seertall er et viktig element i dette tiltaket.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60% av av totalbudsjettet.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Prosjektets relevans og europeiske dimensjon, samt strategier for miljø og kjønnsbalanse/ mangfold – inntil 35 poeng
 • Prosjektets kvalitet i innhold, metode, aktiviteter, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet – inntil 35 poeng
 • Prosjektledelse, partnerskap og ansvarsfordeling – inntil 10 poeng
 • Prosjektets effekt, plan for deling av kunnskap og resultater – inntil 20 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for ordningen er € 11 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!