Tilskuddsordninger

Innovation Lab

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Søknadsfrist 07/09/22

Publisert 1. mars 2022

Utlysning i F&TP
Call for propsals

Formålet med ordningen er å øke samarbeidet mellom ulike typer selskaper og organisasjoner, som arbeider med ny teknologi på tvers av kulturell og audiovisuell sektor.

Søknadsfrist

07/09/2022 kl 17

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. Partnerne i prosjektet må komme fra minst to ulike land (som er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva slags type prosjekter kan få støtte?

  • Prosjekter som innebærer utvikling,design og testing av ny teknologi og nye verktøy for audiovisuell og kreativ sektor, med mål om å nå ut til et europeisk publikum på nye måter.
  • Prosjekter som fører til økt synlighet, økt tilgjengelighet og et mer mangfoldig tilbud av europeiske verk, og som derigjennom skaper en mer konkurransedyktig europeisk kultur- og audiovisuell sektor.
  • Prosjekter som benytter nye teknologiske løsninger for å løse felles utfordringer for sektorene, eksempelvis rettighetsforvaltning, analyseverktøy for publikumsutvikling, teknologiske løsninger for å skape en mer miljøvennlig sektor, samt tiltak og verktøy som retter seg mot utdanningssektoren og arbeidet mot falske nyheter og desinformasjon.

I årets utlysning er det i tillegg et spesielt fokus på miljø (greening) og innovative utdannings-verktøy for å takle relevnte samfunnsmessige tema.

Hvor stort tilskudd kan man søke?

Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato og periode for gyldige kostnader vil bli definert i Grant agreement. Normalt er startdato ved signering av kontrakt. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato. Varighet for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages, med tydelige leveranser (deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for denne utlysningen er € 13 640 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!