Tilskuddsordninger

Innovation Lab

Tilskudd til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom den audiovisuelle- og kulturelle sektoren, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Søknadsfrist 25.04.24

Publisert 24. oktober 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen (Opptak fra 12.01.24)

Formålet med ordningen er å øke samarbeidet mellom ulike typer selskaper og organisasjoner som arbeider med ny teknologi på tvers av kulturell og audiovisuell sektor. Gjerne via prosjekter som gir økt konkurransekraft og bærekraft gjennom bruk av KI, virtuelle verdener o.l.

Søknadsfrist

25.04.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

Enkeltstående søker, eller et konsortium bestående av minst to partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva slags type prosjekter kan få støtte?

Prosjektet må fokusere på et eller flere av følgende emner:

  • Virtuelle verdener som et nytt miljø for promotering av europeisk innhold, publikumsfornyelse og konkurransekraft for industrien
  • Innovative forretningsverktøy for finansiering, distribusjon eller markedsføring gjort mulig eller forsterket av ny teknologi (KI, big data, blockchain, Virtual Worlds, NFT etc.), spesielt:
    -Rettighetsstyring eller overvåkning
    -Innhenting og analyse av data
  • Grønnere praksis for å minske fotavtrykket til sektorene i tråd med EU-kommisjonens Green Deal og New Bauhaus-initiativ.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr, støtte til tredjeparter mm. (se spesifisering i retningslinjene).

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato og periode for gyldige kostnader vil bli definert i Grant agreement. Normalt er startdato ved signering av kontrakt. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato.

Varighet for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/aktiviteter organisert i ulike arbeidspakker (Work Packages) spesifisert i retningslinjene s. 18, med tydelige leveranser (deliverables). Søker rapporterer på disse gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknaden?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

Relevans, innovasjon og europeisk dimensjon, samt strategier for kjønnsbalanse/ diversitet og miljø – 40 poeng
Kvalitet i innhold og aktiviteter– 30 poeng
Prosjektledelse, team og partnerskap – 10 poeng
Metode for datainnsamling, analyse og deling av resultat, transparens, effekt av aktiviteten – 20 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for denne utlysningen er € 7 432 102.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!