Tilskuddsordninger

Innovation Lab

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Formålet med ordningen er å øke samarbeidet mellom ulike typer selskaper og organisasjoner, som arbeider med ny teknologi på tvers av kulturell og audiovisuell sektor.

Søknadsfrist

20/04/2023 kl. 17

Hvem kan søke?

Enkeltstående søker, eller et konsortium bestående av minst to partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva slags type prosjekter kan få støtte?

  • Prosjekter som innebærer utvikling,design og testing av ny teknologi og nye verktøy for audiovisuell og kreativ sektor, med mål om å nå ut til et europeisk publikum på nye måter.
  • Prosjekter som fører til økt synlighet, økt tilgjengelighet og et mer mangfoldig tilbud av europeiske verk, og som derigjennom skaper en mer konkurransedyktig europeisk kultur- og audiovisuell sektor.
  • Prosjekter som benytter nye teknologiske løsninger for å løse felles utfordringer for sektorene, eksempelvis rettighetsforvaltning, analyseverktøy for publikumsutvikling, teknologiske løsninger for å skape en mer miljøvennlig sektor.

I årets utlysning er det i tillegg et spesielt fokus på miljø (greening) i verdikjeden, inkludert tiltak som bidrar til det nye European Bauhaus-initiativet og innovative utdannings-verktøy for å takle relevante samfunnsmessige tema.

Hvor stort tilskudd kan man søke?

Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato og periode for gyldige kostnader vil bli definert i Grant agreement. Normalt er startdato ved signering av kontrakt. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato. Varighet for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages, med tydelige leveranser (deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for denne utlysningen er € 5 438 131.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!