Tilskuddsordninger

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Søknadsfrist 30/03/23

Publisert 18. oktober 2022

Utlysning i F&TP
Retningslinjer

Formålet med ordningen er å øke interessen for europeisk film og nå ut til nye publikumsgrupper, med et særlig fokus på økt filmkunnskap hos barn og ungdom.

Søknadsfrist

30/03/2023 kl. 17

Hvem kan søke?

Enkeltstående selskap, eller et konsortium bestående av minst to partnere (fra land som er medlem av MEDIA-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av begge/alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Nye og innovative samarbeidsprosjekter, gjerne med bruk av digital teknologi, som fører til økt publikumsoppslutning og økt interesse for europeisk film.
  • Prosjekter med en klar europeisk dimensjon i form av type samarbeid/partnerskap og geografisk og kulturell diversitet.
  • Prosjekter med fokus på filmarv/filmhistorie, og med et særlig fokus på barn og unge.
  • Filmer og audiovisuelle verk må minst være 50% fra et land som deltar i MEDIA-programmet, og prosjektet bør inneha strategier for å ivareta miljø og kjønnsbalanse/diversitet.
    *Aktiviteter må ha pan-europeisk publikumspotensiale i minst 5 europeiske land som deltar i MEDIA-programmet
    *Aktivitetene skal gjennomføres i løpet av en to-års periode

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader er dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet, eksempelvis lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (spesifiseres i utlysningen).

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement, men normalt er startdato ved signering av kontrakt. Varighet for prosjektet er normalt mellom 24 til 36 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages per år, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

Relevans, europeisk dimensjon i prosjektet, samt strategier for kjønnsbalanse/ mangfold og miljø – inntil 35 poeng
Kvalitet i innhold og aktiviteter– inntil 40 poeng
Forventede resultater og effekt av aktiviteten – inntil 15 poeng
Prosjektledelse, team og partnerskap – inntil 10 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 6 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!