Tilskuddsordninger

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Søknadsfrist 05/10/21

Publisert 8. juni 2021

Utlysning i F&TP
Call for proposals

Formålet med ordningen er å øke interessen for europeisk film og nå ut til nye publikumsgrupper, med et særlig fokus på økt filmkunnskap hos barn og ungdom.

Søknadsfrist

05/10/2021 kl 17

Hvem kan søke?

Et konsortium må med flere partnere, fra minst 5 ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Nye og innovative samarbeidsprosjekter, gjerne med bruk av digital teknologi, som fører til økt publikumsoppslutning og økt interesse for europeisk film.
  • Prosjekter med en klar europeisk dimensjon i form av type samarbeid/ partnerskap og geografisk og kulturell diversitet.
  • Prosjekter med fokus på filmarv/ filmhistorie, og med et særlig fokus på barn og unge.
  • Andelen europeisk film må være betydelig (over 50%), og prosjektet bør inneha strategier for å ivareta miljø og kjønnsbalanse/ diversitet.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader er dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet, eksempelvis lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (spesifiseres i utlysningen). For 2021 kan man søke om å få godkjent retroaktive kostnader fra 01/01/2021.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement, men normalt er startdato ved signering av kontrakt. Varighet for prosjektet er normalt mellom 24 til 36 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/ aktiviteter organisert i ulike Work Packages per år, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

Relevans, europeisk dimensjon i prosjektet, samt strategier for kjønnsbalanse/ mangfold og miljø – inntil 30 poeng
Kvalitet i innhold og aktiviteter– inntil 40 poeng
Forventede resultater og effekt av aktiviteten – inntil 20 poeng
Prosjektledelse, team og partnerskap – inntil 10 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 5 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!