Nyheter

Gode resultater for Kreativt Europa

Kulturminister Trine Skei Grande er begeistret for det norske kulturaktører oppnår gjennom deltakelse i Kreativt Europa. En evaluering utført av Menon Economics på oppdrag av Kulturdepartementet viser også gode resultater.

21. august 2018
Rapport

Menons midtveisevaluering viser at Kreativt Europa har god effekt for norsk kultursektor.

I tillegg til det økonomiske utbyttet som tilfaller norsk kulturliv gjennom Kreativt Europa understreker både rapporten og Trine Skei Grande at økt kompetanse og samarbeid på tvers av landegrensene også er viktige aspekter ved deltakelse i programmet:

Det å delta i samarbeidsprosjekter fører til at vi får mye bra kultur i Norge, men vi får også tilgang på europeisk kompetanse, europeiske penger og europeiske markeder. Og vi får til gode samarbeid som er med til å løfte norsk kultur!

Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa

Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Kulturdepartemenet gjort en midtveisevaluering av den norske deltakelsen i Kreativt Europa (perioden 2014-2017). Både kultur- og MEDIA-programmet er evaluert.

Evalueringen viser at Kreativt Europa har god effekt for norsk kultursektor. Programmet bidrar til at kulturprosjekter blir gjennomført og at prosjektene gjenomføres i større omfang enn uten støtte. Kreativt Europa er et viktig virkemiddel for aktører i norsk kultursektor av tre grunner:

  1. Legger til rette for samarbeid mellom aktører på tvers av land
  2. Gir innpass for norske aktører til å selge til et bredt europeisk publikum
  3. Bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom realisering av flere prosjekter

Evaluering av MEDIA-delen av programmet viser blant annet:

  • 166 norske aktører innen audiovisuell sektor fikk innvilget støtte i perioden 2014-2017
  • Det ble innvilget støtte til 155 prosjekter, til en verdi av 13,6 millioner euro (121,6 millioner norske kroner) i samme periode.
  • Suksessrate for MEDIA målt i antall søknader er 50%, målt i innvilget beløp 40% (2014-2017).
  • Det er klart størst deltakelse innenfor tilskuddsordninger for utvikling og distribusjon.
  • Den audiovisuelle sektoren har god kjennskap til MEDIA, og utlysninger og søkerkriteriene oppfattes som relevante for bransjen.
  • Aktørene innenfor MEDIA peker spesielt på de økonomiske effektene; økt omstetting, større marked og programvolum som årsak til deltakelse.
  • Aktørenes ønsker for et fremtidig MEDIA-program er reduserte krav til søkerprosess og mer fleksibilitet underveis i gjennomføring av prosjektet.

Les hele rapporten her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!