Nyheter

Monitoring report 2019

Kreativt Europas Monitoring report 2019 er nå publisert. Her gir vi en kort oppsummering av rapporten og hva Kreativt Europa oppnådde under fjoråret: tiltak, tildelinger og effekten av disse.

15. september 2020
Skjermbilde

Monitoring report 2019 er Kreativt Europas rapportering på programmets virke, og ser nærmere på fjorårets tildelinger og effekten av gjennomførte prosjekter og tiltak. Rapporten peker også på trender og utfordringer i bransjen og hvordan Kreativt Europa-programmet kan tilpasse seg de endringene som sektoren opplever.

Årets rapport understreker innledningsvis at de kulturelle og kreative sektorene er en helt vesentlig del av EUs økonomi. Sektorene utgjør 4% av EUs GDP og sysselsetter 6,7 millioner mennesker. Fra 2008 og fram til Covid-19 har de kulturelle og kreative sektorene hatt en årlig vekst på 1%. Mediene og den audiovisuelle sektoren har hatt en årlig vekst på hele 3%.

Kreativt Europa skal gjennom sitt program og sine tilskuddsordninger støtte opp om de føringer og politiske vedtak som besluttes i New European Agenda for Culture i EU-kommisjonen. Programmet skal bidra til å styrke de kulturelle og audiovisuelle sektorene, bidra til å øke sirkulasjon av kunstneriske verk på tvers av landegrensene, bidra til talentutvikling, nettverksbygging, innovasjon og kompetanseutvikling, samt arbeide for bedre kjønnsbalanse og et grønt skifte i de kulturelle og audiovisuelle sektorene i Europa.

Kreativt Europa har et budsjett på € 1,46 milliarder i perioden 2014-2020. For 2019 var budsjettet på € 190 millioner, med en utnyttelsesgrad på 100%. MEDIA-delen av programmet utgjør € 124,8 millioner.

MEDIA-budsjettet fordeler seg på fire hovedområder:
1) Utvikling og produksjon av europeisk audiovisuelt innhold
2) Salg og distribusjon av audiovisuelle verk
3) Promotering av europeiske filmer/verk og publikumsutvikling
4) Kurs og kompetanseheving av den profesjonelle bransjen

Skjermbilde

Nøkkeltall for 2019

  • Produksjoner og prosjekter støttet av Kreativt Europa MEDIA nådde ut til (minst) 125 millioner publikummere.
  • Det ble gitt € 18 millioner i utviklingstilskudd til 435 produksjoner, inkludert 30 kortfilmer.
  • Det ble gitt over € 14 millioner i produksjonstilskudd til 44 TV-prosjekter (serier og dokumentarer).
  • 83% av produksjonene som mottok tilskudd (utvikling- eller produksjonstilskudd) var co-produksjoner.
  • 290 europeiske filmer mottok tilskudd til kinodistribusjon på tvers av landegrensene.
  • 21 MEDIA-støttede filmer vant 40 betydningsfulle internasjonale priser.
  • 2216 personer deltok på MEDIA-støttede kurs og workshops som fant sted i 22 land.
  • 75 filmfestivaler mottok til sammen € 3,4 millioner euro i tilskudd, og nådde samlet ut til 3,5 millioner publikummere.
  • Nettverket European Cinemas solgte over 42 millioner billetter til europeiske filmer, av disse var 22,7 millioner ikke-nasjonale filmer.

Kreativt Europa MEDIAs tilskudd til bransjen utløste i 2019 hele € 505 millioner hos andre finansieringskilder, og 97% av tilskuddsmottakerne meldte at MEDIA-støtten bidro til økt konkurranseevne og en styrket posisjon i markedet.

Monitoring report påpeker at Kreativt Europas budsjett er lite sammenlignet med de kulturelle og kreative sektorenes størrelse og med sektorenes betydning for den europeiske økonomien. Det er mange og sterke aktører som søker tilskudd, noe som i enkelte tilskuddsordninger gir en så lav suksessrate som ned mot 21% (Utviklingstilskudd, enkeltprosjekt). Innen flere tilskuddsordninger er det søknader av høy kvalitet (med poengsum på over 75/100) som likevel ikke når igjennom nåløyet.

Kjønnsbalanse
Bedre kjønnsbalanse i den audiovisuelle sektoren har vært et uttalt mål for Kreativt Europa. Dette er blitt belyst og satt på dagsorden ved en rekke arrangementer og forum gjennom 2019, blant annet gjennom satsingen Woman on the Move i Cannes og samarbeidet med Collective 50/50. MEDIA publiserte i 2019 også en rapport med statistikk, data og gode eksempler på tiltak som har hatt effekt. Rapporten viste at blant innkomne MEDIA-søknaden i perioden 2014 – 2018, var kvinneandelen bare 29%. Blant tilskuddsmottakerne er imidlertid kjønnsbalansen relativ likeverdig. Dette tyder på at det ikke foregår diskriminering i søknadsbehandlingen, men at det må arbeides mer med å få kvinner i posisjon til å søke tilskudd.

Skjermbilde 2

Kreativt Europa 2021 – 2027
Nytt arbeidsprogram for neste sjuårsperiode er ventet høsten 2020. Monitoring report poengterer at Covid-19 har skutt fart på det digitale skiftet i Europa. Mer enn noen gang tidligere har digital teknologi betydning for hvordan vi skaper, formidler og opplever kunst og kultur. Denne utviklingen kan gi enda flere muligheter både innen distribusjon, tilgjengeliggjøring og publikumsutvikling, men også innen nye former for historiefortelling. Rapporten påpeker at Kreativt Europa i fremtiden skal støtte opp om denne utviklingen slik at europeiske audiovisuelle verk kan nå ut bredt på tvers av landegrenser og på alle plattformer.

Les hele Monitoring report 2019

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!