Tilskuddsordninger

Enkeltprosjekter

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingsstøtte til et enkelt audiovisuelt prosjekt. Prosjektene kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Formålet med støtteordningen er å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, øke kvaliteten i prosjektene, legge til rette for samarbeid på tvers av landegrensene, og bidra til at prosjektet når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:
18/12/2018 kl 12:00
24/04/2019 kl 12:00

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Selskapet må ha vært etablert i minst 12 måneder og må vise til dokumentert erfaring; at man de seneste 5 år har vært hovedprodusent av et verk som har blitt kommersielt distribuert utenfor Norge i løpet av de to siste kalenderårene før søknadsdato (perioden mellom 01/01/16 til søknadsdato).

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
 • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Prosjekter som egner seg for co-produksjon mellom flere europeiske land og som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 8 måneder etter søknadsdato.

Søkere må velge mellom å søke om utviklingstilskudd til enkeltprosjekt (velge en av to frister) eller slate funding.

Hvor mye kan det søkes om i utviklingstilskudd?

Det er faste søknadssummer for utvikling av enkeltprosjekter:

€ 60.000 – Animasjon
€ 25.000 – Kreativ dokumentar
€ 30.000 – Fiksjon – hvis produksjonsbudsjettet er under € 1,5 mill.
€ 50.000 – Fiksjon – hvis produksjonsbudsjettet er over € 1,5 mill.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til utviklingsfasen av prosjektet. Dette kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, researchaktiviteter, utstyr, teaser, forsikring mm. Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt eller dato for kunngjøring av tildeling. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.

Hva er nytt ved årets utlysning?

Kriteriene for poengberegning er redusert fra fem til fire:

 • ‘Relevance and European added value’ (kvalitet i prosjektet og potensiale for europeisk distribusjon og publikumsoppnåelse) er økt fra 50 til 55 poeng.
 • ‘Dissamination of project results’ (europeisk og internasjonal distribusjon- og markedsstrategi) er økt fra 20 til 25 poeng.
 • ‘Organisation of the project team’ er fjernet som eget kriterium (tidligere 10 poeng)

Andre endringer:

 • Dokumentasjon på rettigheter for prosjektet skal vedlegges søknaden (annex 1).
 • Dokumentasjon for at selskapet er hovedprodusent for referanseverk og bevis for internasjonal distribusjon av referanseverket skal også vedlegges søknaden (annex 5).
 • Gyldighetsperioden for kostnader settes nå fra dato for kontraktsignering. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.
 • Retningslinjene består nå av to deler, en generell del som gjelder flere tilskuddsordninger og en spesifikk del som gjelder enkeltprosjekt.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter for 2018/19 er € 5,4 millioner. Budsjettet fordeles likt på de to søknadsfristene.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!