Tilskuddsordninger

Crossover prosjekter

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

“Bridging culture and audiovisual content through digital” er en pilot i forkant av en ny tilskuddsordning som trer i kraft når nytt arbeidsprogram 2020 er ferdig: Creative Innovation Lab.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Tilskuddsordningen skal også støtte utviklingen av nye forretningsmodeller for finansiering, distribusjon og publikumsutvikling innen kulturelle og kreative næringer, her under den audiovisuell sektoren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20/06/19 kl 12.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. Partnerne i prosjektet må komme fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Nyskapende prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, og som benytter innovativ teknologi (inkludert VR).
  • Prosjekter som med utgangspunkt i samarbeid mellom ulike kulturelle sektorer, benytter nye teknologiske løsninger for å øke distribusjon og finansiering, skape nye forretningsmodeller eller for å nå ut til et større publikum.

Hvor stort tilskudd kan man søke?

Minimum tilskudd er på € 150 000. Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader for prosjektet må påløpe mellom 01/01/2020 – 30/06/2021 (18 måneder). Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd for denne utlysningen er € 1,75 millioner. Det anslås at 6-10 prosjekter vil få tilskudd.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!