Tilskuddsordninger

Markedsaktiviteter

Støtte til markeder, forum og aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Formålet med ordningen er å støtte opp om aktiviteter og initiativer (fysiske og digitale) som fremmer finansiering, distribusjon og sirkulasjon av europeiske audiovisuelle verk på tvers av landegrensene, samt aktiviteter som legger til rette for co-produksjon og samarbeid mellom europeiske land.

Søknadsfrist

Fristen er 06/02/20 kl 17.
Det er én årlig søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, foreninger, stiftelser etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Aktiviteter som stimulerer til sirkulasjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk:

1: Fysiske markeder for den europeiske audiovisuelle bransjen (aktiviteter som tilrettelegger for samproduksjon, finansiering eller salg av ferdigproduserte verk).
2: Felles markedsaktiviteter i regi av europeiske bransjeorganisasjoner for økt distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrenser, og nettverksaktiviteter mellom bransjefolk (minst europeiske 15 land må være med).

Tilskudd gjelder for aktiviteter som starter mellom 01/07/20 og 30/06/21. Aktivitetsperiode (inkl oppstart, gjennomføring og etterarbeid) er maksimalt 12 måneder.

Hvor mye kan jeg søke?

  • Tilskudd er budsjettbaserte og basert på co-finansiering fra andre kilder.
  • For prosjekter som arrangeres i Europa: Tilskuddet kan ikke overstige 60% av de totale kostnadene for prosjektet.
  • For prosjekter som arrangeres utenfor Europa: Tilskuddet kan ikke overstige 80% av de totale kostnadene for prosjektet.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Relevans, innovasjon og europeisk dimensjon – 30 poeng
  • Kvalitet i innhold og aktiviteter– 30 poeng
  • Forventede resultater og effekt av aktiviteten – 30 poeng
  • Organisering av prosjekt og team – 10 poeng

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11.2). Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt og 12 måneder fremover i tid (ingen retroaktive kostnader). Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er høyst nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til markedsaktiviteter er € 6,8 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!