Tilskuddsordninger

Online

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer.

05/04/18 kl 12

Publisert desember 2017

Utlysning

Retningslinjer

Søkerveiledning

E-form guide

Expert guide

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, forbund, foreninger, stiftelser, kommuner etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Ordningen gir støtte til tre ulike typer aktiviteter:

1. Tilskudd til markedsføring av eksisterende VOD (Video-on-Demand) tjenester som fremmer europeisk innhold.

Støtte til markedsføringsaktiviteter og utvikling av nye tilbud og aktiviteter for eksisterende europeiske VOD-tjenester som fremmer tilstedeværelsen, synligheten og det globale publikummet til europeiske verk. VOD-tjenester må kvalifisere i henhold til følgende krav:

  • Inneholde minimum 500 verk
  • 50% av innholdet må være europeisk, fra minst 5 land i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
  • Maksimalt 40 % av innholdet kan komme fra ett land

2. Tilskudd til utvikling og produksjon av “digitale pakker” med europeiske verk.

Støtte til aktiviteter som består av å samle inn og levere digitale pakker bestående av europeiske audiovisuelle verk. Målsetningen er å bedre tilgangen og synligheten til disse verkene, spesielt på VOD-tjenester i land i og utenfor Europa hvor verkene ikke er tilgjengelige.

  • Pakkene må bestå av minimum 20 europeiske verk*.
  • Pakkene må inneholde verk fra minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
  • Hver tittel i pakken må tidligere ha distribuert på kino eller tv i minst 5 land i MEDIA-programmet
  • Hver tittel i pakken må gjøres tilgjengelig på VOD-tjenester i minst 3 land i MEDIA-programmet

*Audiovisuelle verk: Fiksjon, animasjon og kreativ dokumentar, inkludert spillefilmer, tv filmer eller serier som er europeiske (se retningslinjene side 9)

3. Tilskudd til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske verk og innovative publikumsrettede tiltak.

Støtte til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske audiovisuelle verk*. Målet er å utvikle nye forretningsmodeller og -verktøy som kan bidra til at europeiske audiovisuelle verk når ut til nye publikumsgrupper. Prosjektene skal utforske synergieffektene mellom online og offline distribusjonsplattformer og tilgjengelighet for europeisk innhold på digitale plattformer i ulike land. Prosjektene kan også utforske nye, utradisjonelle distribusjonsmetoder for å nå ut til nye publikumsgrupper.

*Audiovisuelle verk: Fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar, inkludert spillefilmer, tv-filmer eller serier som er europeiske (se retningslinjene side 10)

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder.
Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene s 24). Aktiviteten må starte mellom 01/08/18 og 01/01/19, og kostnadsperioden er definert til 12 måneder fra startdato.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for online distribusjonstilskudd for 2018 er € 9,41 millioner. Indikert fordeling innenfor ordningene:

  • Aktivitet 1: € 4 M
  • Aktivitet 2: € 2,06 M
  • Aktivitet 3: € 3,35 M

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!