Tilskuddsordninger

Online

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer.

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, foreninger, stiftelser etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Søknadsfrist

Fristen er 05/05/20 kl 17.
Det er én årlig søknadsfrist.
(NB: fristen var opprinnelig 07/04/20, men utsatt grunnet Covid-19).

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Ordningen gir støtte til tre ulike typer aktiviteter:

1. Tilskudd til markedsføring av VOD-tjenester som fremmer europeisk innhold.

Støtte til markedsføringsaktiviteter og utvikling av nye tilbud og aktiviteter hos eksisterende europeiske VOD-tjenester som fremmer tilstedeværelsen, synligheten og det globale publikummet til europeiske verk*.

VOD-tjenester må kvalifisere i henhold til følgende krav:

  • Inneholde minimum 500 verk
  • 50% av innholdet må være europeisk, fra minst 5 land i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
  • Maksimalt 40 % av innholdet kan komme fra ett land

2. Tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom europeiske VOD-tjenester

Et konsortium bestående av minst tre VOD-tjenester fra tre ulike land kan søke om tilskudd til felles aktiviteter og tiltak for å øke synligheten og promoteringen av europeiske verk. Prosjektet bør ha fokus på kostnadseffektivitet og det stilles krav til transparens og deling av resultater.

VOD-tjenestene må kvalifisere i henhold til følgende krav:

  • Inneholde til sammen minimum 1000 verk
  • 40% av innholdet må være europeisk, og være fra minst 5 land i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
  • Maksimalt 40 % av innholdet kan komme fra ett land

3. Tilskudd til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske verk og innovative publikumsrettede tiltak.

Støtte til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske audiovisuelle verk. Målet er å utvikle nye forretningsmodeller og -verktøy som kan bidra til at europeiske audiovisuelle verk når ut til nye publikumsgrupper. Prosjektene kan også utforske nye, utradisjonelle distribusjonsmetoder for å nå ut til nye publikumsgrupper. Transparens og åpenhet om resultater og seertall er et viktig element i dette tiltaket.

*Audiovisuelle verk: Fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar, inkludert spillefilmer, tv-filmer eller serier som er europeiske (se retningslinjene, punkt 6.2.).

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 40% av av totalbudsjettet for prosjekter innenfor kategori 1, og max 60 % av totalbudsjettet for prosjektet for prosjekter innenfor kategori 2 og 3. Man kan søke med flere prosjekter, og sender da inn en E-form per aktivitet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11.2). Aktiviteten må starte mellom 01/10/20 og 01/01/21, og kostnadsperioden er definert til 12 måneder fra startdato.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for online distribusjonstilskudd er € 10,10 millioner. Indikert fordeling innenfor ordningene:

  • Aktivitet 1: € 2,5 M
  • Aktivitet 2: € 2,5 M
  • Aktivitet 3: € 5,1 M

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!