Tilskuddsordninger

Automatisk

Støtte til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon av europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og beløpet skal reinvesteres i ny europeisk film.

Denne tilskuddsordningen gjelder fra 2020 for både distributører og salgsagenter. Eform er tilgjengelig fra april 2020.

Søknadsfrist distributører: 8/09/20
Søknadsfrist salgsagenter: 29/10/20

Som følge av koronasituasjonen er det 14. juli 2020 gjort endinger i satsene i utregningsmodellen.

1. Distributører

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske distributører som har som hovedfokus å distribuere film på kino og som oppfyller følgende kriterier:

  • Inneha rettighetene til distribusjonen av filmen i sitt territorium
  • Være den som utfører og bærer kostnadene for kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium
  • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.
  • Selskapet må være eid av personer fra land som deltar i MEDIA-programmet.

Søknadsfrist:
Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon (generering og reinvestering) for billettsalg 2019 er: 08/09/2020 kl 17

Hvordan fungerer tilskuddsordningen?
Den automatiske ordningen fungerer i to stadier.

1: Generering av fondsmidler:
Basert på antall solgte (ordinære) billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer på kino i referanseperioden (01/01/19 – 31/12/19).

Utregningen baserer seg også på filmenes nasjonalitet og det totale antallet billetter. Salget må være sertifisert av den nasjonalt ansvarlige instans for kinobesøk (i Norge er dette Film & Kino). Maksimalt antall billetter som blir godkjent i løpet av ett år i Norge er 75 000. Minimum antall solgte billetter pr film er 200.

For filmens nasjonalitet gjelder følgende (oppjustert 14. juli 2020):
• Frankrike og UK: antall solgte billetter x 1,05 (tidligere sats var 0,70)
• Tyskland, Spania og Italia: antall solgte billetter x 1,2 (tidligere sats var 0,80)
• Andre europeiske land: antall solgte billetter x 1,35 (tidligere sats var 0,90)

2: Reinvestering av fondsmidler:
Prosjektet skal bestå av en strategi og et budsjett som definerer hvordan de potensielle fondsmidlene skal benyttes.

Fondsmidlene kan reinvesteres på tre ulike måter:
1) Finansiering: Co-produksjon og distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) i europeiske ikke-nasjonale filmer
2) Printkostnader, PR og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.
3) Andre kostnader (kostnader knyttet til revisor, booking, fakturering)
Kostnader relatert til 1) Finansiering kan ikke overstige 75% av det totale budsjettet for reinvestering.

Hvor stort tilskudd kan distributøren søke?
Andelen tilskudd fra MEDIA kan ikke overstige 60% av de gyldige kostnadene.
Minimumsterskel for generering av fond (for norske distributører) er € 10.000.

2. Salgsagenter

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske salgsagenter som på vegne av filmens produsent skal markedsføre og selge filmen til distributører og andre internasjonale kjøpere i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet.

Søknadsfrist for salgsagenter
Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon (generering og reinvestering) er:
29/10/2020 kl 17

Hvordan fungerer tilskuddsordningen?
Den automatiske ordningen for salgsagenter fungerer i to stadier.

1. Generering av fondsmidler på € 10 000 baserer seg på innmeldt billettsalg fra distributørene. Videre må salgsagenten gjennom referanseperioden (01/01/19 – 31/12/19) har kjøpt kinorettigheter til minst to filmer, samt at minst 2 filmer fra selskapets katalog skal ha blitt lansert på kino i to ikke-nasjonale land som deltar i MEDIA-programmet (og blitt rapportert inn fra distributørene). Dersom salgsagenten svarer til disse kriteriene kan ytterligere fondsmidler genereres. Videre utregning baserer seg på antall solgte billetter og filmens opphavsland (se punkt 9 i retningslinjene). Maksimal støtte per film er € 75 000.

2. Reinvesteringen av fondsmidler kan deretter skje på to måter:
1) Minimums garanti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer
3) PR og markedsføring av europeiske ikke-nasjonale filmer.

Kostnader relatert til minimumsgaranti og kjøp av rettigheter kan ikke overstige 75% av det totale budsjettet for reinvestering.

Kriterier for filmene i tilskuddsordningen:

• Fiksjon eller dokumentarfilmer av minimum 60 minutters lengde (første copyright tidligst 2016)
• Produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
• Hovedandelen av de medvirkende i filmen er innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet
• Kan ikke bestå av «alternativt innhold» som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.
• Må ha interoperativ standard ISAN eller EIDR nummer.

Hva er totalbudsjettet for tilskuddsordningen?

Totalbudsjett for automatisk distribusjonstilskudd inneværende runde er € 27,85 millioner. Det er beregnet € 24,35 millioner til distributører og € 3,5 millioner til salgsagenter.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!