Tilskuddsordninger

Digital brobygging mellom kultur og audiovisuelt innhold

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

“Bridging culture and audiovisual content through digital” er en pilot i forkant av en ny tilskuddsordning som trer i kraft når nytt arbeidsprogram 2020 er ferdig: Creative Innovation Lab.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Tilskuddsordningen skal også støtte utviklingen av nye forretningsmodeller for finansiering, distribusjon og publikumsutvikling innen kulturelle og kreative næringer, her under den audiovisuell sektoren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 14/05/20 kl 17.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. Partnerne i prosjektet må komme fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Privatpersoner kan ikke søke.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Nyskapende prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike kulturelle og kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor, og som benytter innovativ teknologi (inkludert VR).
    eller
  • Prosjekter som med utgangspunkt i samarbeid mellom ulike kulturelle sektorer, benytter nye teknologiske løsninger for å øke distribusjon og finansiering, løse felles utfordringer for sektorene, skape nye forretningsmodeller eller for å nå ut til et større publikum.

Prosjektet må bruke audiovisuell og digital teknologi innenfor en eller flere av følgende bransjer: forlag/utgivelser, museum, scenekunst og/eller kulturarv.

Hvor stort tilskudd kan man søke?

Minimum tilskudd er på € 300 000. Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader for prosjektet må påløpe mellom 01/01/2021 – 30/06/2022 (18 måneder). Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i Model Grant Agreement, article 6).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd for denne utlysningen er € 1,75 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!